การจัดลำดับชั้นทางสัตวิทยาของกระต่าย

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

การจัดลำดับชั้นทางสัตวิทยาของกระต่าย 

กระต่ายเป็นสัตว์เลือดอุ่นและเลี้ยงลุกด้วยนมชนิดหนึ่ง  ซึ่งมีการจัดลำดับชั้นทางสัตวิทยา  ดังนี้

                Phylum                 Cordata                                : สัตว์ที่มีในโตคอร์ดในช่วงหนึ่งของชีวิต

                Subphylum         Vertebrata          : สัตว์มีกระดูกสันหลัง

                Class                      Mammalia           : สัตว์เลือดอุ่นที่มีขนปกคลุมและเลี้ยงลูกด้วยนม

                Subclass               Theria                   : สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว

                Infraclass             Eutheris               : สัวต์ที่มีรกหุ้มลูก

                Order                    Lagomorphe      : สัตว์ที่กินรก  มีฟันตัด 6 ซี่  การตกใข่เกิดจากการเหนี่ยวนำ

                ในอดีตสัตว์ตระกูลกระต่ายถูกจัดอยู่ใน Suborder  ของ Order Rodentia ซึ่งได้แก่พวกหนู  ปัจจุบันนักสัตวิมยาได้จำแนกสัตว์ตระกูลกระต่ายไปเป็นอีก  Order หนึ่ง  คือ Orer  Lagomorpha  เนื่องจากมีความแตกต่างระหว่างหนูและกระต่าย  ดังแสดงในตาราง

ความแตกต่างระหว่างกระต่ายกับหนู

ตระกูลกระต่าย (Order LAgomorpha)

ตระกูลหนู (order rodentia)

1. มีฟันด้านบน (Upper  incisor) 2 คู่

1. มีฟังตัดบน 1 คู่

2. ไม่มีกระดูกอ่อนในอวัยวะเพศผู้ (os penis)

2. มี os penis

3. ลึงค์ (penis) อยู่หลังอัณฑ์ (testis)

3. ลึงค์อยู่หน้าอัณฑะ

 

                ใน prdor Lagomorpha นั้นแบ่งเป็น 2 Family ได้แก่ family  ochtonido ที่พวก Fike (ไม่พบในประเทศไทย) แ ละ Family  Leporidae ได้แก่ Rabbit และ Family มีความแตกต่างกัน

ความแตกต่างระหว่าง Pike กับ Rabbit , Hare

Pike

Rabbit,Hare

1. ไม่มีหาง

1.มีหางสั้น

2.ขนยาวบางและนุ่ม

2. ขนหนานุ่ม

3. มีฟัง 26 ซี่

3. มีฟัน 28 ซี่

4. เต้านม 4 – 6 เต้า

4. เต้านม 6 – 60 เต้า

5. หากินกลางวันและเก็มสะสมอาหาร

5. หากินตอนเย็นและกลางคือ  ไม่เก็บสะสมอาหาร

6. หูสั้นมากเป็นรูปวงกลม

6. หูยาว

7. ทั้งขาหน้าและขาหลังมีนิ้วเท้า 5 นิ้ว

7. ขาหน้ามีนิ้วเท้า 5 นิ้ว  ส่วนขอหลังมีนิ้วเท้า 4 นิ้ว

 

                สัตว์พวก Pika ในปัจจุบันมีเพียง Genus เดียวคือ Genus Ochotona  ซึ่งมี 14 ชนิด (specises) โดยพบในเอเชีย  12 ชนิด เช่น Ochotona  hyperborean  และพบในอเมริกา 2 ชนิดคือ Ochotona pricep และ Ochotona  collaris

                สัวต์พวก Rabbit และ Hare แบ่งออกเป็น 9 Gunus ดังนี้คือ

                1. Genus Caprolagus มีชนิดเดียวคือ Caprolagus  hispidus (Bristly Rabbit)

                2. Genus Lepus มีหลายชนิดเช่น Lepus europarus (European Hare) และ Lepus americanus (Snowshoe Hare)

                3. Genus Nesolagus มีชนิดเดียวคือ Nesilagus netschrri (Sumatra short – eared Rabbit)

                4. Genus Oryctolaygus มีชนิดเดียวคือ Oryctolagus cuniculi(Domestic Rabbit)

                5. Genus Pentallagus มีชนิดเดียวคือ Pentalgus furnessi (Ryukyu Rabbit)

                6. Genus Poelagus ได้แก่ Poelagus majorita (Scrub Rabbit)

                7. Genus Pronolagus มีหลายชนิดเช่น Pronolagus rupestris (Rock Hare)

                8. Genus Romererolagus มีชนิดเดียวคือ Romrrolagus Diazi(Valoano Rabbit)

                9. Genus Sylivagus มี13 ชนิด เช่น Sylivanus floridanus(Cottontail Rabbit),Sylivanus microlagus (Brush Rabbit) ฯลฯ

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช